Načítání...

Česká seznamka pouze pro věřící

Smluvní ujednání

 (ze dne 4.4.2018)

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1.  Tato smluvní ujednání (dále též „Smluvní ujednání“) společnosti DuPonti s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 02809931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 224082 (dále též „Poskytovatel“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o užívání dále uvedeného software uzavřené mezi Poskytovatelem a jinou osobou (uživatelem) prostřednictvím uživatelského rozhraní softwaru Prodávajícího (dále též „Smlouva“). Software je přístupný z Domény.

 2. 2. Definice pojmů

  1. Výrazy uváděné v těchto Smluvních ujednáních s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

 • Aktivace znamená okamžik, kdy nastane poslední z následujících událostí: (i) Uživatel poskytne Poskytovateli veškeré jím vyžadované údaje v rámci Procesu registrace; (ii) Uživatel odešle Poskytovateli žádost o přístup do zákaznického Účtu stisknutím tlačítka „Vstoupit“ nebo „Pokračovat“;

 • Aplikovatelné předpisy znamená soubor předpisů a norem, které je Uživatel povinen dodržovat, zejména (i) tato Smluvní ujednání; (ii) Podmínky Poskytovatelů podpůrných služeb vztahující se ke Službě; (iii) právní předpisy rozhodného práva;

 • Další služby nebo Další služba znamená (i) služby a funkcionality Softwaru zpřístupněné Uživateli přímo v jeho Účtu po dni vyslovení souhlasu Uživatele s těmito Smluvními ujednáními a dále (ii) jakékoliv další služby provozované nebo nabízené Poskytovatelem nebo Spřízněnou osobou.

 • Data znamená veškerá data, soubory či jiné informace, které Uživatel vytvořil nebo mu vznikly v souvislosti s užíváním Služby;

 • Doba trvání znamená dobu od Aktivace do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k Aktivaci nebo prolongaci podle odst. 11.2;

 • Doména znamená doménové jméno druhého řádu, kde se zobrazuje front-end Softwaru a Služby; jde o doménu, odkud Uživatel přistupuje do svého Účtu;

 • Doprovodné aspekty znamená jakékoliv funkční a uživatelské možnosti zpřístupněné Poskytovatelem prostřednictvím Účtu, které bezprostředně nesouvisí s dosažením Účelu Služby, zejména (nikoliv však pouze) může jít o spotřebitelské soutěže, nabídky na koupi produktů nebo služeb třetích stran, reklamní sdělení, affiliate odkazy atd.;

 • Emailová adresa znamená emailovou adresu emailové schránky spravované Uživatelem, kterou zadává Uživatel v průběhu Procesu registrace, popřípadě, kterou uvedl v nastavení Účtu jako kontaktní spojení (a to dle toho, která z poskytnutých informací je sdělena později);

 • Informace znamená veškeré informace, které Uživatel sdělil v průběhu Procesu registrace a dále informace, které sdělil Uživatel Poskytovateli kdykoliv po Aktivaci (s výjimkou Dat);

 • Nástupnická smluvní ujednání znamená návrh smluvních ujednání, které jsou v Době trvání zveřejněny na Webových stránkách a co do předmětu a rozsahu úpravy mají nahrazovat tato Smluvní ujednání a jsou novějšího data vydání;

 • Partner znamená Uživatele zaregistrovaného do Partnerského programu;

 • Partnerský program znamená partnerský program (affiliate program), který může být Poskytovatelem zpřístupněn na Webových stránkách;

 • Plán nebo Plány znamená rozsah členských práv Uživatele Služby, který je mu zpřístupněn Poskytovatelem buď zadarmo nebo za úplatu;

 • Poskytovatel znamená poskytovatele a provozovatele Služby uvedeného v odst. 1.1;

 • Poskytovatelé podpůrných služeb znamená kterýkoliv ze subjektů (třetích osob), jejichž služeb je využíváno k provozování nebo poskytování Služby, zejména se jedná, nikoliv však pouze, o poskytovatele telekomunikačních služeb jako služeb elektronických komunikací ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, kteří umožňují přenos signálů a informací;

 • Reklamace znamená uplatnění práva z odpovědnosti za vady při poskytování Služby;

 • Služba znamená poskytnutí možnosti využívat Software v rozsahu funkcí přiřazených příslušnému Plánu, a to prostřednictvím Účtu;

 • Smluvní ujednání znamená tato Smluvní ujednání, jež jsou zároveň všeobecnými podmínkami používání Služby, Softwaru, Partnerského programu a jakýchkoliv a všech Dalších služeb;

 • Software znamená software, jehož uživatelské rozhraní (front-end) je Uživateli dostupné online prostřednictvím internetu na Doméně;

 • Spotřebitel znamená fyzickou osobu, Uživatele, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, přistupuje a oprávněně užívá Službu;

 • Spřízněné osoby znamená osoby propojené s Poskytovatelem, tedy osoby ovládající Poskytovatele, osoby ovládané Poskytovatelem či osoby jednající s Poskytovatelem ve shodě a dále společnost Devero International Limited;

 • Účel Služby - účelem Služby je (i) umožnit Uživateli přistupovat do Účtu, využívat funkcionalitu Účtu v rozsahu svého Plánu; (ii) vstupovat do interakcí s ostatními Uživateli Služby v rozsahu svého Plánu;

 • Účet znamená zákaznické rozhraní zřízené a dostupné Uživateli z Webových stránek po zadání přihlašovacích údajů;

 • Uživatel znamená osobu přistupující do Služby a ji oprávněně užívající;

 • Vyšší moc znamená jakýkoliv úkon, událost či stav, jenž je mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. hackerské útoky či šíření počítačových virů) a který neumožňuje nebo ztěžuje řádný chod anebo funkcionalitu Služby či Další služby, včetně případů neplnění závazků ze strany Poskytovatelů podpůrných služeb;

 • Webová stránka znamená webové stránky a obsah zobrazený pod Doménou;

 • Zvýraznění znamená právo některých Uživatelů na promování profilu nebo na exkluzivitu svého profilu, jak má význam v článku 9.

  1.  Výkladové ustanovení. Není-li v těchto Smluvních ujednáních dále stanoveno jinak nebo neplyne-li ze smyslu konkrétního ustanovení jinak, pak kdekoliv se v těchto Smluvních ujednáních upravuje používání “Služby“, zahrnuje takové ustanovení dle vůle Stran i používání “Další služby“.

  2. Práva ve prospěch třetího. Strany se dohodly, že práva plynoucí Poskytovateli z těchto Smluvních ujednání se sjednávají také ve prospěch společnosti Devero International Limited. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností Strany sjednávají, že pakliže plynou z těchto Smluvních ujednání práva Poskytovateli, mohou být tato uplatněna také ze strany společnosti Devero International Limited, neodporuje-li to povaze takového práva.

  3. Osobní údaje. Zásady ochrany soukromí Uživatelů jsou obsaženy v samostatném dokumentu.

  4. Poskytování informací. Poskytovatel sděluje před poskytnutím Služby Uživateli, který je v postavení Spotřebitele, vhodnou formou (i) cenu, za níž bude taková Služba poskytována, a údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání Služby; (ii) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, (iii) technické parametry, jež jsou předpokladem řádného poskytování úplatné Služby.

  5.  Doprovodné aspekty Služby. Protože Doprovodné aspekty nesouvisí bezprostředně s dosažením Účelu Služby, nese odpovědnost za způsob jejich využití výhradně Uživatel.

  6.  Další služby. Přístupové údaje Uživatele do Služby (Účtu) mohou být použity také pro účely nabídky a užívání jakýchkoliv Dalších služeb.

 1.  3. Limity Služby

  1.  Omezení, údržba. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit dočasně a na nezbytnou dobu přístup do Služby zejm. z důvodu provádění aktualizací a údržby Služby, včetně technických odstávek. V důsledku toho nemusí po přechodnou dobu fungovat některé nebo všechny z podstatných rysů Služby a mohou nastat např. zpoždění při doručování emailových zpráv, SMS či MMS zpráv apod.

  2.  Vyšší moc. Vzhledem ke skutečnosti, že řádný provoz a funkcionalita Služby je podmíněna řádným poskytováním služeb ze strany Poskytovatelů podpůrných služeb a řádnou funkčností jejich produktů, Strany těchto Smluvních ujednání jsou si vědomy a souhlasí s tím, že nastane-li zásah Vyšší moci, může po určitou dobu dojít k omezení přístupu do Služby.

  3.  Hrozba sankční povinnosti. Pokud by Poskytovateli hrozil ze strany jakékoliv třetí osoby kdykoliv v budoucnu vznik sankční nebo poplatkové povinnosti v souvislosti se Službou, vyhrazuje si Poskytovatel výslovně právo omezit Uživateli přístup k Účtu, Službě či Doprovodným aspektům Služby.

 2.  4. Přístup ke Službě

  1.  Informace. Uživatel se zavazuje, že v průběhu registrace sdělí vyžádané Informace pravdivě, přesně a úplně; v případě, že se kdykoliv v průběhu užívání Služby tyto stanou neaktuálními či nepřesnými, upraví je Uživatel v rámci svého Účtu. Odpovědnost za neaktuální, nesprávné či neúplné Informace jde k tíži Uživatele.

  2.  Přístupová oprávnění: Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese výhradní odpovědnost

   1.  za zabezpečení (uchování v tajnosti) přístupových údajů do svého Účtu a přístupu ke Službě;

   2.  za veškeré úkony a jakoukoliv správu či ovládání Účtu či Služby, jež budou prováděny prostřednictvím Účtu Uživatele anebo za použití přístupových oprávnění Uživatele;

   3. za Data Uživatele (jejich charakter, způsob pořízení a způsob použití);

   4.  za veškeré způsoby užití Služby.

 3.  5. Povinnosti Uživatele a Poskytovatele

  1.  Uživatel se zavazuje:

   1.  sdělovat Poskytovateli všechny Informace pravdivě, přesně a úplně;

   2.  používat k přihlášení do Účtu pouze Poskytovatelem povolená rozhraní a zachovávat v tajnosti přístupové údaje do Účtu, příp. jakékoliv přístupové či identifikační údaje umožňující užívání Služby;

   3.  poskytnout Poskytovateli na jeho vyžádání a ve stanovené době další informace nebo údaje, které mohou být v souvislosti se Službou po Aktivaci požadovány;

   4.  zdržet se užívání Služby způsobem snižujícím hodnotu Služby, příp. poškozujícím nebo ohrožujícím pověst Služby, Poskytovatele nebo Spřízněné osoby;

   5.  zdržet se užívání Služby způsobem vykazujícím znaky protiprávního jednání anebo způsobem napomáhajícím či umožňujícím spáchání jednání vykazujícího znaky přestupku či trestného činu;

   6.  zdržet se užívání Služby způsobem, který by byl v rozporu s Aplikovatelnými předpisy, příp. by vedl k důsledkům, jež jsou zakázány Aplikovatelnými předpisy;

   7.  zdržet se užívání Služby takovým způsobem, kdy by byla nebo mohla být v rozporu s Aplikovatelnými předpisy dotčena jakákoliv práva třetích osob, zejména (nikoliv však pouze): (i) základní práva a lidské svobody garantované ústavními zákony; (ii) osobnostní a majetková práva jiných osob; (iii) autorská práva, či práva související s právem autorským, náležející třetím osobám či práva na označení náležející třetím osobám; a (iv) právo třetích osob na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

   8.  zdržet se užívání Služby nekalosoutěžním způsobem;

   9.  dodržovat licenční podmínky uvedené v těchto Smluvních ujednání.

  2.  Ustanovení pododstavců 5.1.4 až 5.1.9 se obdobně aplikují i na užívání Doprovodných aspektů Služby Uživatelem.

  3.  Uživatel se dále zavazuje

   1.  užívat Účet a Službu pouze takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mu v případě, že Poskytovatel využije jakéhokoliv ze svých práv plynoucích mu z těchto Smluvních ujednání či z Aplikovatelných předpisů nevznikla škoda;

   2.  zálohovat (bez jakékoliv předchozí výzvy Poskytovatele) na vlastní nosiče dat pravidelně Data, jejichž ztrátou by Uživateli mohla vzniknout jakákoliv materiální či imateriální újma; pravidelnost povinnosti zálohovat Data závisí v každém jednotlivém případě na účelu, pro jaký Uživatel Službu užívá, a na rozumném uvážení Uživatele.

 4.  6. Ukončení nebo omezení přístupu

  1.  Poskytovatel je oprávněn kdykoliv Uživateli zrušit Účet, zamezit nebo omezit Uživateli přístup ke Službě a zamezit jejich užívání či případně snížit jakýkoliv Plán až na nejnižší úroveň (s tím, že volba těchto nároků je na Poskytovateli), pokud:

   1.  Uživatel nezaplatí nebo neprodlouží své členství v některém z placených Plánů;

   2. Uživatel poruší jakýkoliv ze svých závazků uvedených v odstavci 5.1 těchto Smluvních ujednání nebo jinou povinnost vyplývající mu z Aplikovatelných předpisů ve vztahu ke Službě;

   3.  Uživatel nevyužije Služby a nevstoupí do Účtu po dobu jednoho (1) roku po Aktivaci;

   4.  je tak vyžadováno Aplikovatelnými předpisy, nebo pokud je to nařízeno orgánem veřejné moci, správním orgánem, soudem či arbitrážním tribunálem; nebo

   5.  to Poskytovatel považuje za vhodné s ohledem na ochranu zájmů Poskytovatele nebo Spřízněné osoby.

 5.  7. Obsah

  1.  Služba představuje pouze platformu (nástroj), která umožňuje dosažení Účelu těchto Smluvních ujednání, přičemž však za způsob užití Služby a Dat plně odpovídá Uživatel, neboť způsob užití je plně ve sféře jeho vlivu. Uživatel odpovídá za případně vadný nebo protiprávní způsob užití jak Poskytovateli, tak jakýmkoliv třetím osobám, které mohou být potenciálně poškozenými stranami, a dále orgánům veřejné moci či státní správy.

  2.  Uživatel proto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že

   1.  za veškerá Data nese výhradní odpovědnost Uživatel, neboť pouze Uživatel rozhoduje o způsobu užití Služby a o tom, zda Data jsou získána a je s nimi zacházeno v souladu s Aplikovatelnými předpisy či nikoliv;

   2.  za veškerá Data, která Uživatel prostřednictvím Služby vytvoří, zobrazí, odešle či uloží, nese výhradní odpovědnost Uživatel a výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost v souvislosti s Daty;

  3.  Strany berou na vědomí, že vzhledem k charakteru Služby nepodléhají Data Uživatele autorskoprávní ochraně Uživatele. Pro případ, že Data Uživatel uživatele naplňují znaky autorského díla nebo chráněného zvukového či zvukově-obrazového záznamu, softwaru či databáze či jiného předmětu práv pod ochranou autorského zákona, sjednávají Strany bezúplatnou licenci k takovým Datům pro Poskytovatele a Spřízněné osoby, a to po dobu trvání majetkových práv, na území celého světa, ke způsobům užití známým ke dni vydání těchto Smluvních ujednání v autorském zákoně a pro účely související se Službou či Další službou.

 6.  8. Licence k Softwaru

  1.  Užívání Softwaru. Vzhledem k charakteru Softwaru jako autorského díla se tímto Uživateli poskytuje oprávnění k výkonu práva užít Software v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto článku.

  2.  Tak-jak-je. Software se poskytuje Uživateli tak-jak-je. Uživatel nemá vůči Poskytovateli ani vůči jakékoliv Spřízněné osobě jakékoliv nároky z titulu odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.

  3.  Licenční podmínky. Podlicence se poskytuje jako nepřevoditelná a nevýhradní, platná ve všech zemích světa. Ustanovení Smluvních ujednání upravujících užívání Služby jsou zároveň související a neoddělitelnou smluvní úpravou aplikující se na užívání Softwaru. Porušení Smluvních ujednání v ustanoveních upravujících užívání Služby představuje zároveň porušení licenčních podmínek k Softwaru se stejnými důsledky a dává vzniknout stejným právům na straně Poskytovatele.

  4.  Rozsah licence. Podlicence se poskytuje pouze k těm způsobům užití, které (kumulativně):

   1.  plynou z těchto Smluvních ujednání;

   2.  jsou známy v rozhodném právu;

   3.  jsou nezbytně nutně zapotřebí k dosažení Účelu Služby.

  5.  Doba. Licence se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného těmito Smluvními ujednáními.

  6. Úplatnost. Licence se poskytuje v základní variantě pro Uživatele jako bezplatná (nejnižší Plány nabízené zdarma) a ve vyšších variantách pak jako úplatná, přičemž cena za poskytnutí licence je v těchto vyšších variantách rovna ceně zvoleného Plánu.

 7.  9. Plány a Zvýraznění

  1. Uživateli je po Aktivaci zpřístupněna verze Služby a Softwaru v nejnižší variantě, zpravidla jde o první (neplacený/zdarma) Plán. Doba platnosti tohoto nejnižšího cenového Plánu je obvykle časově omezena. Informace o nejnižším (neplaceném) Plánu a rozsahu k němu přiřazeným funkcím Softwaru je Uživateli zpřístupněna prostřednictvím jeho Účtu.

  2. Informace o vyšších (placených) Plánech a rozsahu k nim přiřazeným funkcím Softwaru je Uživateli zpřístupněna prostřednictvím jeho Účtu.

  3. Některým Uživatelům Služby je poskytnuto právo na Zvýraznění. Právem na Zvýraznění se rozumím právo na promování svého profilu ve výsledcích vyhledávání a právo na exkluzivní pozici ve výsledcích vyhledávání.

  4. Promováním profilu se rozumí umístění profilu v předních pozicích ve výsledcích vyhledávání pro danou vyhledávací kategorii, v níž je umístěn profil Uživatele.

  5. Exkluzivitou profilu se rozumí umístění uživatelského profilu – jako jediného a výhradního – ve výsledcích vyhledávání pro danou vyhledávací kategorii, v níž je umístěn profil Uživatele. Teprve poté, co si hledající uživatelé prohlédnou zaplacený exkluzivní profil, mají možnost volného vyhledávání.

  6. Platby za Plány mohou být nastaveny jako automaticky se opakující platby (recurring payments). V takovém případě může Uživatel zrušit jakékoliv další budoucí obnovování zvoleného Plánu ze svého Účtu (v sekci Nastavení), nebo zasláním emailu na emailovou adresu Poskytovatele. Se zrušením také může pomoci podpora provozovaná na stránkách Provozovatele.

  7.  Uživatel má nárok na vrácení již uhrazených plateb (za Plány nebo za Zvýraznění) v případě, že prokáže Poskytovateli, že platby byly uskutečněny třetí osobou trestným činem. Změna přesvědčení či názoru Uživatele ani smazání profilu Uživatele (či jeho zneaktivnění) není důvodem k vrácení již poskytnutých plateb.

 8.  10. Partnerský program

  1. Uživatel, který je Partnerem, má (i) právo na provizi z plateb za Plány a Zvýraznění, které Poskytovatel obdržel od jiných Uživatelů, kteří se zaregistrovali do Služby díky jeho affiliate linku („First tier“) a/nebo (ii) právo na provizi z provizí dosažených v Partnerském programu těmi partnery, kteří se zaregistrovali do Partnerského programu díky jeho affiliate linku („Second tier“). Na účast v kterékoliv z verzí Partnerského programu není právní nárok.

  2. Právo na výplatu provize může být uplatněno až po dosažení (minimální) hranice dosažených provizí. Náklady na výplatu provizí Partnera mohou jít k tíží Partnera (zejména bankovní poplatky atd.). Bližší informace o podmínkách Partnerského programu jsou k nalezení v účtu Partnera.

  3. Na Partnery a Partnerský program se aplikují přiměřeně i veškeré ostatní ustanovení těchto Smluvní ujednání.

 9.  11. Doba trvání a Nástupnická smluvní ujednání

  1.  Platnost a účinnost. S výjimkou ustanovení odstavce 11.2 a 11.3 (jejichž platnost a účinnost není časově omezena), tato Smluvní ujednání ovládají právní vztah mezi Poskytovatelem, Uživatelem a Spřízněnými osobami po Dobu trvání.

  2.  Prolongace. Pokud nejsou za Doby trvání zveřejněny na Webových stránkách žádná Nástupnická smluvní ujednání, prodlužuje se Doba trvání smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem ovládaného těmito Smluvními ujednáními o dobu až do konce následujícího kalendářního měsíce a platí, že takto prodloužená doba se považuje za Dobu trvání podle těchto Smluvních ujednání.

  3.  Nástupnická smluvní ujednání. Pokud jsou v Době trvání zveřejněny na Webových stránkách Nástupnická smluvní ujednání, končí platnost a účinnost těchto Smluvních ujednání uplynutím Doby trvání s tím, že ještě před uplynutím Doby trvání je Uživatel oprávněn jednostranně odstoupit do těchto Smluvních ujednání.

  4. Strany se dohodly, že po skončení Doby trvání těchto Smluvních ujednání je možno užívat Službu (a příp. Další služby) pouze za podmínek uvedených v Nástupnických smluvních ujednáních nejaktuálnějšího data vydání.

  5.  Strany se dohodly, že pakliže se Uživatel přihlásí po Době trvání těchto Smluvních podmínek do Účtu či jinak využije Služby anebo Dalších služeb, má se za to, že tímto svým faktickým úkonem vyjádřil také souhlas s Nástupnickými smluvními ujednáními nejaktuálnějšího data vydání a svoji vůli být jimi vázán.

 10.  12. Ukončení 

 1. Uživatel je oprávněn smluvní vztah založený těmito Smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to smazáním uživatelského účtu v Nastavení nebo žádostí o ukončení smluvního vztahu (smazání profilu) přes kontaktní formulář na webu Poskytovatele nebo zasláním výpovědi na emailovou adresu kteréhokoli z Poskytovatelů. Automatické platby je možné zrušit také v Nastavení, nebo zasláním emailu na emailovou adresu Poskytovatele. S výpovědí také pomůže podpora provozovaná na stránkách Provozovatele.

 2. Poskytovatel je oprávněn smluvní vztah založený těmito Smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi Uživateli na jeho Emailovou adresu.

 3. Uživatel v postavení Spotřebitele má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření.

 4. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy dle odst. 12.3 těchto Smluvních ujednání se považuje za zachovanou, pokud Uživatel v postavení Spotřebitele v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Vracené peněžní prostředky se snižují o poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Za poskytnuté plnění ze strany Poskytovatele se považují i následující případy: (i) poskytnutí možnosti přistupovat do sekcí určených pro platící uživatele (ii) poskytnutí možnosti využívat funkcionality, jež jsou určeny pro platící uživatele a (iii) odběr emailingu, ebooků a novinek, které Poskytovatl vyhradil pouze pro platítící uživatele. Tento odstavec se aplikuje obdobně na případy, kdy k ukončení vztahu dojde výpovědí ze strany Uživatele.

 5. Uživatel v postavení Spotřebitele může pro odstoupení od Smlouvy využít formulář uvedený v příloze č. 1.

 6. Dojde-li k ukončení přístupu (např. trvalému smazání profilu) do Služby pro některý z důvodů uvedený v článku 6 výše, zaniká taktéž smluvní vztah mezi Stranami založený těmito Smluvními ujednáními. Tato skutečnost však nemá vliv na trvání práv Poskytovatele a Spřízněných osob, jak jsou tyto zakotveny v Zásadách ochrany soukromí.

 1. 13. Ustanovení pro případ odpovědnosti za vady a reklamace

  1. U Služeb poskytovaných za úplatu, je Uživatel, který je v postavení Spotřebitele, oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, přičemž:

   1. Za vadu dále není považována funkcionalita, která je Uživateli dočasně poskytována v testovacím režimu.

   2. Uživatel je povinen vytknout vadu Služby bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od Aktivace Služby nebo zpřístupnění nové funkcionality Softwaru, pokud nastala po Aktivaci Služby.

   3. Uživatel není oprávněn uplatnit právo z vad zejména v případech, kdy (i) vada je nápadná a zřejmá již při uzavírání úplatné Smlouvy; (ii) vada je způsobena v důsledku jednání Uživatele nebo v rozporu s těmito Smluvními ujednáními nebo informacemi týkajícími se užívání Softwaru; (iii) vada je způsobena okolnostmi uvedenými v odst. 3.1 nebo odst. 3.2 těchto Smluvních ujednání.

   4.  Uživatel je povinen Reklamaci uplatnit (i) zasláním emailu na emailovou adresu Poskytovatele: info@happysupport.net; (ii) prostřednictvím uživatelského rozhraní Software; (iii) písemným projevem vůle zaslaným na adresu sídla Poskytovatele.

   5. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

   6.  Poskytovatel vydá o uplatněné Reklamaci písemné potvrzení. Je-li to možné, rozhodne Poskytovatel o Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Poskytovatel vyřídí Reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Uživatelem v postavení Spotřebitele nedohodne jinak. Poskytovatel je povinen vydat Uživateli v postavení Spotřebitele potvrzení o vyřízení Reklamace.

  2. Uživatelé, kteří nejsou v postavení Spotřebitele, se vzdávají svého práva z vad Služeb akceptací těchto Smluvních ujednání. Pokud by však na základě kogentních zákonných ustanovení vzniklo Uživateli jakékoliv právo z vadného plnění, pak strany sjednávají povinnost Uživatele uplatnit takové právo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od projevení vady. Reklamace je v tomto případě uplatňována obdobným způsobem, jako v odst. 13.1.4 a odst. 13.1.6.

 2. 14. Platební podmínky

  1. Úhradu za Službu může Kupující provést bezhotovostně, zejména pak platební kartou.

  2. Poskytovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnosti uhradit cenu za Službu před její aktivací.

  3. V případě bezhotovostní platby je cena za Službu splatná ve lhůtě uvedené v objednávce. Pokud je tato lhůta kratší než lhůta stanovená kogentními ustanoveními rozhodného práva, tak má přednost lhůta určená rozhodným právem.

  4. V případě bezhotovostní platby je Uživatel povinen uhrazovat cenu za Službu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Uživatele uhradit cenu za Službu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Poskytovatele.

  5. Případné slevy z ceny za Službu poskytnuté Poskytovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat.

  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Uživatele.

  7. Případy, ve kterých má Uživatel nárok na úplné nebo částečné vrácení prostředků, jsou upraveny v odst. 9.7.

 3.  15. Ustanovení pro případ povinnosti k náhradě újmy

  1.  Škoda vzniknuvší Uživateli v souvislosti s Účtem nebo Službou. Pokud kterýkoliv soud či jiný orgán nadaný pravomocí vydávat závazná rozhodnutí či nálezy zahájí podle příslušných procesních předpisů řízení proti Poskytovateli nebo Spřízněné osobě, jehož předmětem je posouzení odpovědnosti Poskytovatele nebo spřízněné osoby za škodu, která vznikla Uživateli, sjednává se pro všechny takové případy souhrnem horní (maximálně přípustnou) hranice odpovědnosti Poskytovatele a Spřízněných osob ve výši rovnající se ceně licence k Softwaru ve variantě prvního placeného Plánu.

  2. Škoda vzniknuvší třetí osobě v souvislosti s Účtem nebo Službou. Pokud kterýkoliv soud či jiný orgán nadaný pravomocí vydávat závazné rozhodnutí či nálezy, shledá Poskytovatele nebo Spřízněnou osobu odpovědnou za škodu, která vznikla jakékoliv třetí osobě v souvislosti s používáním Účtu nebo Služby Uživatelem v rozporu s Aplikovatelnými předpisy, pak

   1.  Uživatel tímto přebírá závazek k náhradě škody způsobené třetí osobě a zavazuje se takové třetí osobě škodu nahradit; nebo

   2.  pokud již Poskytovatel nebo Spřízněná osoba škodu třetí osobě uhradil, zavazuje se Uživatel nahradit uhrazenou částku Poskytovateli či Spřízněné osobě (dle toho, kdo částku uhradil) a dále i v této souvislosti vynaložené náklady, a to do 3 dnů ode dne odeslání oznámení o vzniku této povinnosti na Emailovou adresu Uživatele.

 4.  16. Ostatní ustanovení

  1.  Salvátorská klauzule. Stane-li se jakékoliv ujednání těchto Smluvních podmínek neplatným nebo nevymahatelným nebo je-li jako takové shledáno příslušným soudem či jiným orgánem nadaným pravomocí vydávat závazné rozhodnutí či nálezy, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení; Uživatel se však pro takový případ zavazuje sjednat s Poskytovatelem bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 dnů od výzvy Poskytovatele) novou dohodu, avšak platnou a vymahatelnou, jež bude pokud možno korespondovat z hlediska účelu s původním ujednáním nebo bude alespoň sledovat účel nejbližší původnímu ujednání.

  2.  Jazykové znění, rozhodné právo. Tato Smluvní ujednání jsou přeložena do více jazykových mutací; v případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými jazykovými mutacemi má přednost znění v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že původce softwaru a některé podstatné technické aspekty Služby jsou umístěny v České republice, řídí se tato Smluvní ujednání a mají být vykládány v souladu s právním řádem České republiky. Pro případ soudního sporu s Poskytovatelem se sjednává místní příslušnost obvodního soudu pro Prahu 1.

  3. Řešení sporů. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem v postavení Spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou (tj. Uživatel v postavení Spotřebitele je povinen obrátit se nejprve na Poskytovatele), může Uživatel v postavení Spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2 Česká republika; e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz). Uživatel v postavení Spotřebitele může využít rovněž platformu pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, která je zřízena Evropskou komisí.

 5.  17. Vyjádření souhlasu se smluvními ujednáními

  1.  Uživatel vyjádří svoji vůli být vázán

   1.  těmito Smluvními ujednáními kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení ke Smluvním ujednáním (případně zaškrtnutím příslušného pole, čemuž je bez jakýchkoliv pochybností přiřazen význam souhlaseného úkonu Uživatele);

   2.  Nástupnickými smluvními ujednáními prvním přihlášením do Služby v souladu s odst. 11.3 výše.

  2.  Poskytovatel vyjádří svoji vůli být vázán těmito Smluvními ujednáními tím, že tyto zveřejnění na Webových stránkách.

* * *

 

Příloha č. 1

 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

 

 • Společnosti DuPonti s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 02809931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 224082

 • Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy 

 • Datum objednání

 • Jméno a příjmení Uživatele v postavení spotřebitele

 • Adresa Uživatele v postavení spotřebitele

 • Emailová adresa použitá k registraci na webu Společnosti

 • Datum

 

 * * *